Regulamin korzystania z serwisu renterin.com

 

§1 Definicje

Terminy użyte w niniejszym dokumencie oznaczają:

 • ·       Operator — BlueWayMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul. Kościuszki 108A/12, 50-441 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław – Fabryczna, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000833611, NIP: 8971877307, REGON: 385788159, z którym użytkownik może kontaktować się pod adresem office@bluewayme.com;
 • ·        Serwis – system informatyczny udostępniony publicznie w sieci internet pod nazwą i w domenie renterin.com, prowadzony przez Operatora w języku polskim, umożliwiający zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń;
 • ·        Wynajmujący - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Wynajmującego;
 • ·         Konto Wynajmującego – przydzielona danemu Wynajmującemu, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Wynajmujący może dokonywać określonych działań wykorzystując udostępnione funkcje w celu wprowadzenia i edycji informacji o urządzeniach do wynajęcia (zaproszenia do zawarcia umowy wynajmu) przez Użytkowników;
 • ·         Użytkownik — osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto Użytkownika;
 • ·         Konto Użytkownika – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań wykorzystując udostępnione funkcje w celu zgłoszenia Wynajmującego swojego zainteresowania zaproszeniem do zawarcia umowy wynajmu urządzenia;
 • ·         Ogłoszenie — informacje wprowadzone do Serwisu przez Wynajmującego w postaci kompletnego wymaganego zestawu danych, dotyczącego wynajmu urządzenia (zaproszenie do zawarcia umowy wynajmu urządzenia) przez Wynajmującego na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
 • ·         Gość – użytkownik Serwisu bez Konta Użytkownika, mogący korzystać jedynie z ograniczonych funkcji Serwisu w sposób opisany w Regulaminie.
 • ·         Regulamin – niniejszy regulamin;
 • ·         Cennik  - Tabela opłat związanych z zamieszczaniem ogłoszeń na platformie
 • ·         Konsument — Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. będący osobą fizyczną, dokonującą w Serwisie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§2 Postanowienia ogólne

1.       System ma na celu udostepnienie użytkownikowi platformy do zamieszczania ogłoszeń w zakresie wypożyczenia rzeczy ruchomych. Warunki korzystania z Systemu określone są w Regulaminie. Każdy Wynajmujący, Użytkownik i Gość jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przez rozpoczęciem korzystania z Systemu.

2.       Korzystanie z systemu oznacza akceptację Regulaminu. W szczególności Wynajmujący i Użytkownik mogą zostać zobowiązani do zaakceptowania Regulaminu przy zakładaniu odpowiedniego konta dającego dostęp do wszystkich funkcjonalności systemu.

3.       Operator nie jest stroną zawieranych umów pomiędzy Wynajmującym i Użytkownikiem.

4.       Serwis umożliwia:

a.       Przeglądanie treści zawartych w Serwisie,

b.       Zakładanie spersonalizowanego w zależności od potrzeb odpowiedniego konta dającego dostęp do funkcjonalności odpowiednich dla rodzaju konta

5.       Korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym w ust. 4 pkt a. jest bezpłatne.

6.       Korzystanie z Serwisu w zakresie opisanym w ust. 4 pkt b. jest odpłatne zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.

7.       Do korzystania z Serwisu wymagane jest:

a.       posiadanie urządzenia połączonego z siecią Internet, które to połączenie jest dwustronne zabezpieczone przez protokół HTTPS;

b.       zainstalowanie na tym urządzeniu przeglądarki obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3) z włączoną obsługą JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);

8.       W przypadku urządzeń mobilnych wymagane jest:

a.       oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 10.0

9.       Ogłoszenia umieszczane w systemie będą:

a.       Przypisane do określonych kategorii

b.       Prezentowane w kolejności od najnowszych do najstarszych, z wyłączeniem Ogłoszeń Promowanych.

§3 Gość Systemu

1.       Gość ma dostęp do wszystkich Ogłoszeń zawartych w systemie.

2.       Gość Systemu uzyskuje pełny dostęp do wszystkich funkcjonalności Systemu wyłącznie po założeniu Konta Użytkownika.

§4 Użytkownik Systemu

1.       Użytkownik chcący korzystać z pełnej funkcjonalności zobowiązany jest do założenia Konta Użytkownika.

2.       Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Systemu, Użytkownik zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.

4.       Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności danych wprowadzonych do Konta.

5.       Użytkownik ma dostęp do swojego konta poprzez podanie na stronie logowania swojego loginu i hasła. Użytkownik jest zobowiązany we własnym zakresie do zachowania  poufności tych danych poprzez ich niepodawanie osobom postronnym.

6.       W sytuacji powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:

o   Zażądać od Użytkownika dodatkowych poświadczeń tożsamości,

o   czasowo ograniczyć dostęp do Konta,

o   zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika.

7.       Użytkownik może w dowolnym momencie deaktywować swoje Konto poprzez wybranie odpowiedniej funkcji dostępnej w Systemie.

§5 Wynajmujący

1.       Użytkownik chcący korzystać z pełnej funkcjonalności przeznaczonej dla Wynajmującego zobowiązany jest do założenia Konta Wynajmującego.

2.       Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Wynajmującym a Operatorem której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Systemu, na warunkach określonych w Regulaminie.

3.       Podczas Rejestracji jak i późniejszego korzystania z Systemu, Wynajmujący zobowiązany jest podawać wymagane i prawdziwe dane oraz informacje oraz składać – o ile ma zastosowanie – oświadczenia zgodne z prawdą.

4.       Wynajmujący jest odpowiedzialny za zapewnienie aktualności danych wprowadzonych do Konta.

5.       Wynajmujący ma dostęp do swojego konta poprzez podanie na stronie logowania swojego loginu i hasła. Wynajmujący jest zobowiązany we własnym zakresie do zachowania poufności tych danych poprzez ich niepodawanie osobom postronnym.

6.       W sytuacji powzięcia przez Operatora uzasadnionych obaw co do bezpieczeństwa Konta lub Transakcji, dotyczących w szczególności nieuprawnionego przejęcia Konta przez inną osobę, Operator może:

o   Zażądać od Wynajmującego dodatkowych poświadczeń tożsamości,

o   czasowo ograniczyć dostęp do Konta,

o   zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Wynajmującego.

7.      Wynajmujący może w dowolnym momencie deaktywować swoje Konto poprzez wybranie odpowiedniej funkcji dostępnej w Systemie.

§6 Zamieszczenie Ogłoszenia w Systemie

1.       Ogłoszenia w Systemie mogą być zamieszczane wyłącznie przez Wynajmujących.

2.       Ogłoszenie opublikowane w Systemie jest dostępne dla wszystkich Gości i Użytkowników.

3.       Wynajmujący poprzez zamieszczenie Ogłoszenia udziela Operatorowi na czas obowiązywania ogłoszenia licencji na informacje – w tym zdjęcia, grafiki, filmy – zawarte w ogłoszeniu. Licencja ta jest nieodpłatna, nieograniczona terytorialnie, niewyłączna i obejmuje swoim zakresem utrwalanie, zwielokrotnienie, rozpowszechnianie całości jak i części Ogłoszenia w Systemie, u partnerów prowadzących promocję Systemu, w serwisach społecznościowych, w wyszukiwarkach internetowych.

4.       Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania podmiotów trzecich, które pobiorą informacje stanowiące całość bądź część Ogłoszenia w celu udostępniania w swoich serwisach.

5.       Treść Ogłoszenia powinna być:

a.       Sporządzona w języku odpowiednim dla wskazanej wersji językowej systemu,

b.       Zgodna z wybraną kategorią,

c.       Zgodna z prawdą, jednoznaczna i zrozumiała.

6.       W treści Ogłoszenia nie wolno zamieszczać:

a.       informacji kontaktowych, które powinny być zawarte w odpowiednim formularzu,

b.       reklam i odnośników do serwisów oferujących usługi konkurencyjne dla Systemu,

c.       Ofert o charakterze randkowym, seksualnym, matrymonialnym,

d.       Dotyczących przedmiotów zakazanych (lista tych przedmiotów zawarta jest w Załączniku nr 2 do regulaminu).

7.       Ogłoszenie zostaje opublikowane w Systemie po wybraniu przez Wynajmującego funkcji „Publikuj” i jest dostępne bezzwłocznie na okres ustalony w Ogłoszeniu.

8.       Wynajmujący w okresie ważności Ogłoszenia może je modyfikować w dowolny sposób z wyłączeniem informacji dotyczących:

a.       czasu publikacji Ogłoszenia,

b.       funkcji Premium.

9.       Z tytułu publikacji Ogłoszenia Wynajmujący jest zobowiązany wnieść opłatę zgodnie z obowiązującym Cennikiem. Opłata może zostać pobrana z wykorzystaniem płatności elektronicznych lub poprzez odliczenie odpowiedniej kwoty z przedpłaconej puli.

10.     Operator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Ważności Ogłoszenia na kolejny okres na własny koszt bez pobierania opłaty od Wynajmującego. Operator powiadomi Wynajmującego o takim zamiarze najpóźniej 14 dni przed terminem wygaśnięcia Ogłoszenia na adres e-mail podany przez Wynajmującego. Jeżeli w tym okresie Wynajmujący nie zgłosi sprzeciwu, Ogłoszenie zostanie przedłużone o kolejny Okres Ważności.

11.   Ogłoszenia niezgodne z prawem lub Regulaminem, w szczególności naruszające zapisy pkt 6 niniejszego ustępu, wielokrotnie powtórzone (spam), będące próbą oszustwa w szczególności  naruszające jakiekolwiek prawa autorskie będą usuwane, a pobrana wcześniej opłata za emisję Ogłoszenia będzie zwracana na konto Użytkownika. W szczególnych przypadkach, konto Wynajmującego może zostać zablokowane.

§7 Zawarcie Umowy z Wynajmującym

1.       Użytkownik zainteresowany ofertą zawartą w Ogłoszeniu, uzyskuje dostęp do danych kontaktowych Wynajmującego.

2.       Umowa najmu zostaje zawarta poza Systemem, na zasadach ustalonych pomiędzy Gościem/Użytkownikiem a Wynajmującym.

3.       Operator nie jest stroną umów pomiędzy Użytkownikiem a Wynajmującym. Operator nie gwarantuje, że Użytkownik i Wynajmujący są uprawnieni do zawarcia i wykonania umowy.

4.       Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Systemu ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich zawartych umów, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.

5.       Operator w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny pojazdów, stan formalno-prawny pojazdów, zdolność Wynajmujących do wynajmu, wypłacalność Użytkowników oraz prawdziwość i rzetelność informacji oraz innych treści podawanych/przekazywanych przez Użytkowników i Wynajmujących w ramach Systemu.

6.       Jakiekolwiek problemy lub spory dotyczące wywiązania się z Umowy pomiędzy Wynajmującym a Użytkownikiem, Strony będą rozwiązywać na warunkach Umowy Wynajmu którą zawrą.

7.       Operator może weryfikować przestrzeganie Regulaminu przez Użytkowników. Weryfikacja może nastąpić w szczególności przez sprawdzenie, czy Użytkownicy stosują się do odpowiednich postanowień Regulaminu. Weryfikacja następuje w szczególności poprzez nawiązanie kontaktu z Użytkownikiem i utrwalenie jego przebiegu (w szczególności zarejestrowanie rozmowy telefonicznej).

8.       Dane o zachowaniach Użytkowników w Systemie są gromadzone dla celów statystycznych oraz w celu zapewnienia prawidłowego  funkcjonowania Systemu.

§8 Naruszenia regulaminu

1.       Wszelkie działania podejmowane przez Użytkownika/Wynajmującego w ramach Systemu powinny być zgodne z dobrymi obyczajami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym dotyczącymi ochrony praw konsumenta.

2.       Użytkownik/Wynajmujący nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo funkcjonowania Systemu lub szkodzą Użytkownikom i Wynajmującym.

3.       W przypadku, gdy działania Użytkownika lub Wynajmującego naruszają postanowienia Regulaminu, Operator może:

a.       upomnieć Użytkownika/Wynajmującego za pośrednictwem kanałów komunikacji na które Użytkownik/Wynajmujący wyraził odpowiednie zgody,

b.       zawiesić Konto,

c.       usunąć Konto.

4.       Naruszeniami postanowień Regulaminu w szczególności są:

a.       nieuregulowanie należności wynikających z Cennika w wyznaczonym terminie

b.       podanie przez Użytkownika/Wynajmującego w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),

c.       wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników/Wynajmujących.

5.       Użytkownik/Wynajmujący ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Systemu, w szczególności może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora lub innych Użytkowników/Wynajmujących.

§9 Poufność  i przetwarzanie danych

1.       Operator jest Administratorem danych osobowych Użytkowników i Wynajmujących.

2.       Operator jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

3.       Wszelkie szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie,  która także stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4.       Użytkownikom i Wynajmujących ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie w celu nawiązania bezpośredniego kontaktu.

5.       Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Operatora w związku z korzystaniem z Systemu, chyba że uzyskał uprzednią zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą.

6.       Dostępem do danych zawartych w Systemie dysponuje na podstawie odrębnych umów w roli Procesora partner techniczny Operatora: Artisso, ul. Augustyna Świdra 9, 40-748 Katowice, NIP: 954-196-60-84 REGON: 380273108.

§10 Przerwy techniczne

1.       Operator dokłada należytej staranności aby zapewnić nieprzerwane działanie Systemu.

2.       Operator zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Systemu zgodnie z następującymi zasadami:

a.       Przerwy techniczne – planowe działania służące zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług, w czasie których możliwe jest niedziałanie niektórych funkcjonalności Systemu, w szczególności całości Systemu. Operator będzie informował o planowanych Przerwach technicznych w formie komunikatów na stronie głównej Systemu.

b.       Awarie Systemu – nieplanowane wydarzenia skutkujące brakiem dostępu do części lub wszystkich funkcjonalności Systemu z przyczyn leżących po stronie Operatora. W wyniku wystąpienia Awarii, operator będzie automatycznie przedłużał czas obowiązywania ogłoszeń.

§11 Zmiany regulaminu

1.       Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie 15 dni od momentu udostępnienia w Systemie zmienionego Regulaminu.

2.       Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Systemu po zmianie Regulaminu, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Operatora poprzez wybranie opcji „Nie akceptuje zmian”.

 

§12 Rozwiązanie umowy

1.       Umowa zawarta pomiędzy Operatorem i Użytkownikiem/Wynajmującym jest bezterminowa.

2.       Użytkownik/Wynajmujący może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę poprzez deaktywowanie swojego Konta.

3.       Dane osobowe Użytkownika/Wynajmującego zostają usunięte z systemu w ciągu 14 dni od dnia zamknięcia konta z wyłączeniem danych wymaganych przez odrębne przepisy, umożliwiających zidentyfikowanie transakcji płatniczych do celów skarbowych.

4.       W przypadku uporczywego naruszania Regulaminu przez Użytkownika/Wynajmującego, umowa może zostać rozwiązana przez Operatora bez wypowiedzenia.

5.       Umowa ulega rozwiązaniu samoczynnie w przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu w momencie wejścia tych zmian w życie.

§13 Reklamacje

1.       Wynajmujący i Użytkownik mogą zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usług świadczonych na podstawie Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.

2.       Reklamację można złożyć:

a.       za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: office@bluewayme.com

b.       w formie listu poleconego przesłanego na adres Operatora z dopiskiem „Reklamacja”.

3.       Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko lub nazwę reklamującego, adres e-mail Użytkownika przypisany do Konta, adres URL Ogłoszenia, którego reklamacja dotyczy bądź inne dane pozwalające na identyfikację Ogłoszenia, okres emisji, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie reklamującego związane ze składaną reklamacją.

4.       Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Użytkownika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5.       Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail przypisany do Konta.

6.       Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej we Wrocławiu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

7.       Konsumenci mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr, podając nasz adres: office@bluewayme.com.

§14 Postanowienia końcowe

1.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w Serwisie, a także przesyłany drogą poczty elektronicznej na adres e-mail Wynajmującego lub Użytkownika w przypadkach wymaganych przez odpowiednie przepisy prawne.

2.       Prawem właściwym dla całości umowy jest prawo polskie a wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Operatora w ramach Serwisu będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

3.       Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.10.2020 r


 

Załącznik nr 1 : Cennik

Do regulaminu korzystania z serwisu renterin.com z dnia 22.10.2020

 

Rodzaj ogłoszenia

Okres ważności ogłoszenia

Cena netto ogłoszenia

Cena brutto ogłoszenia

Podstawowe

365 dni

1,00 zł

1,23 zł

Premium

90 dni

10,00 zł

12,30 zł

 


 

Załącznik nr 2 : Lista przedmiotów zakazanych

Do regulaminu korzystania z serwisu renterin.com z dnia 22.10.2020

 

Zabronione jest zamieszczenie przez Wynajmującego ogłoszeń dotyczących wynajmu pojazdów, które:

 1. 1.      Nie są własnością Wynajmującego ani w jego dyspozycji.
 2. 2.       Nie są dopuszczone do ruchu lub nie mają odpowiednich wymaganych dokumentów i certyfikatów umożliwiających ich użytkowanie,
 3. 3.       Nie posiadają aktualnej polisy OC – jeżeli taka jest wymagana
 4. 4.       Są niesprawne.
 5. 5.       Mogą w inny sposób stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia Użytkownika

 

Załącznik nr 3 : Polityka prywatności

Do regulaminu korzystania z serwisu renterin.com z dnia 22.10.2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

1. Administratorem Danych Osobowych na stronach internetowych wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej Polityki prywatności, zwanymi dalej łącznie Serwisem internetowym, jest BLUEWAYME SP. Z O.O.  z siedzibą pod adresem: ul. Kościuszki 108a/12, 50-441 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000833611, NIP: 8971877307, REGON: 385788159, kapitał zakładowy 5000 zł w pełni opłacony.

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a jako Administrator Danych Osobowych wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a)    imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym, w celu skorzystania z naszej usługi,

b)    numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony, a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym lub poczty tradycyjnej, w celu umożliwienia nam kontaktu z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby w związku z realizacją usług na Państwa rzecz, jak również w celu udzielenia odpowiedzi na pytania związane z naszą usługą.  Jeśli wskazali Państwo taką możliwość w konfiguracji swojego Konta, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją usług, jak również odpowiadamy na pytania związane z naszą usługą, numer telefonu również jest przekazywany Wynajmującemu, którego Oferta została wybrana w celu umożliwienia mu kontaktu dla poprawnej realizacji usług;

c)     adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego  przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, jak również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym; poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożonego zamówienia, kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizacją zamówienia, jak również odpowiadamy na pytania związane z naszą usługą; adres e-mail również jest przekazywany Wynajmującemu którego Oferta została wybrana w celu umożliwienia mu kontaktu dla poprawnej realizacji usługi jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie treści marketingowych i zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysyłać do Państwa kilka razy w miesiącu informacje handlowe,

d)    NIP – Numer Identyfikacji Podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,

e)    adres IP urządzenia lub identyfikator przeglądarki – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),

f)         ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

4. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w przypadkach w nim określonych, w tym w szczególności:

a)    w celu realizacji usługi wynikającej z naszych Regulaminów zamieszczonych w Serwisie internetowym,

b)    w celu odpowiedzi na Państwa pytania oraz umożliwienie kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego,

c)     w celu dobrowolnej rejestracji (założenia przez Państwa Konta) w naszym Serwisie internetowym; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane, aby ułatwić Państwu w przyszłości korzystanie z usługi dostępnej w ramach naszego Serwisu internetowego do momentu wyrejestrowania (usunięcia Konta),

d)    w celu umożliwienia zrealizowania Wynajmującemu oferowanej za pośrednictwem Serwisu internetowego Oferty,

e)    w celu realizowania usługi (subskrypcji) newslettera – jeśli chcą być Państwo informowani o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych, mogą Państwo zostać abonentem prowadzonego przez nas newslettera; przystąpienie do subskrypcji jest dobrowolne i w każdej chwili mogą się Państwo z niej wypisać.

5. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

7. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w pkt. 3 i 4 powyżej.

8. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w pkt. 3 i 4 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na nas jako Administratora wynika ze szczególnych przepisów prawa, z prawnie uzasadnionego interesu Administratora, o którym mowa w pkt. 10 lit. c poniżej (tj. przez okres przedawnienia roszczeń lub zakończenia właściwych postępowań, jeżeli w okresie przedawnienia zostały one wszczęte) lub gdy usługa, którą wykonujemy, ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).

9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

10. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

a)    art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, lub

b)   art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. niezbędność do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, lub

c)    art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń do czasu ich przedawnienia lub do czasu zakończenia właściwych postępowań, jeśli zostały one wszczęte w tym okresie, lub

d)    art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania – np. w przypadku świadczenia usługi newslettera.

11. Dane osobowe nie są przez nas przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej w rozumieniu przepisów RODO. W przypadku, gdyby dane osobowe były przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, zostaną Państwo o tym uprzednio poinformowani, a Administrator będzie stosować zabezpieczenia, o których mowa w rozdziale V RODO.

12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

13. W przypadku występowania przycisku „Lubię to!” albo innych łącz w ramach Aplikacji do kont Administratora w social media, w zakresie danych dotyczących w szczególności IP lub identyfikatora przeglądarki internetowej, w przypadku korzystania przez Administratora z produktów:

a)    Facebook (np. Facebook, Messenger, Instagram) - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Facebook Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia,

b)    Google (np. YouTube, Mapy) - powyższe dane są przetwarzane na zasadach współadministracji z Google Ireland Ltd. z siedzibą pod adresem: 4 Barrow St, D04 E5W5, Dublin, Irlandia (Google Building Gordon House).

Jeżeli w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, miałoby miejsce przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, odbywa się to na zasadach określonych w pkt. 11.

14. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania następującym podmiotom:

a)    świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,

b)    świadczącym na naszą rzecz inne usługi, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Serwisu internetowego. 

15. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora w rozumieniu przepisów RODO.

16. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych,  ma prawo do:

a)    bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,

b)    dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,

c)     poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,

d)    usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,

e)    ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,

f)      przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,

g)    wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,

h)    w przypadku podstawy prawnej, o której mowa w pkt. 10 lit. d powyżej – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

i)      niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,

j)      wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO,

z uwzględnieniem zasad korzystania i realizowania tych uprawnień wynikających z przepisów RODO.

17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Serwisie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Serwisie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt. 18 poniżej.

18. Jako Administrator powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, którym jest Konrad Cioczek. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail Inspektora Ochrony Danych: : iod@bluewayme.com lub w formie pisemnej na następujący adres: ul. Kościuszki 108a/12, 50-441 Wrocław.

19. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,

b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,

c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,

d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

20. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

21. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminach naszego Serwisu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.

22. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie odpowiednio do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy Administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów, kontrahentów, subskrybentów newslettera.

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

 

 

 

Załącznik nr 1 – Lista Serwisów Internetowych Bluewayme Sp. z o.o.

1)    https://www.relocer.com

2)    https://www.renterin.com